Raamatupidamisteenuse hinnapäring

Raamatupidamise teenuse hind sõltub:

  • dokumentide töötlemise mahust ja sagedusest
  • kokkulepetest tellijaga

Teenus sisaldab:

Pakume teenust:

  • kuu püsitasu alusel
  • raamatupidamiskirjenditel põhineva hinna alusel
  • tunnihinna alusel

Kuu püsitasu alusel lepitakse kokku tellijaga kuu teenuse hind ning täiendavaid makseid, kui tegevused jäävad kokkulepitu raamidesse, ei lisandu.

Juhul, kui tööde maht oluliselt väheneb või suureneb, vaadatakse koos tellijaga teenus üle ning vajadusel muudetakse hinda.

 

Seesugune hinnastamise viis on lihtne ja sobib eelkõige ettevõtetele, kelle tegevus on sama läbi aasta ning ei sõltu sesoonsusest. Eeliseks on, et tellija saab nii paremini oma kulutusi planeerida.

 

Raamatupidamiskirjenditel põhinev teenuse hind kujuneb igakuisest fikseeritud suurusega baastasust ja konkreetselt tehtavate kirjete arvust, mis on otseselt seotud raamatupidaja tegevustega dokumentide töötlemisel ning erinevate tasude ja maksude arvestamisel.

 

Sobib ettevõtetele, kelle tegevus on sesoonse iseloomuga.

 

Raamatupidamine tunnihinna alusel on oma sisult kokkulepe, kus tellijaga lepitakse kokku ettevõtte raamatupidamise korraldamiseks vajalikud tegevused nende sagedus ning selleks kuluv aeg. Seejuures võib määrata kas raamatupidaja teostab töid tellija kontoris või meie büroos. Kokkulepe täitmiseks kuluv aeg hinnastatakse tunnihinna alusel.

 

Seesugune teenusele lähenemine sobib ettevõtetele, kes vajavad rohkem kui kord kuus dokumentide töötlemist ja tihedamat kontakti ning nõustamist.