Personalijuhtimine teenusena

Personalijuhtimine teenusena on mõeldud ettevõttetele, kes hindavad korrektseid töösuhteid ning suhtuvad lugupidavalt oma töötajatesse.

Tihti eeldatakse, et raamatupidaja teab ja teeb kõike seda, mida personaliarvestaja või personalijuht, kuid tegelikkus on hoopis teine. Raamatupidaja kutseoskused ei kata personalijuhtimise valdkondi ja see nõuab mitmeid teisi kompetentse. Tegemist on kahe erineva teenusega, mis omavahel tihedalt seotud ja seepärast pakume võimalust lisaks raamatupidamisteenusele tellida meilt kõike personalijuhtimisega seonduvat.

Pakume abi järgmistes personalijuhtimise teemades:

 • töötajate andmete haldamine;
 • töötajate tööle vormistamine;
 • töölepingute (ka töövõtulepingud, käsunduslepingud) koostamine, muutmine, lõpetamine;
 • ametijuhendite projektide koostamine;
 • personalialaste ettevõttesiseste dokumentide koostamine ja vormistamine;
 • töökorralduse reeglite väljatöötamine;
 • nõustamine personalialastes küsimustes;
 • töötajate värbamise korraldamine.

Soovi korral viime läbi personalijuhtimise dokumentatsiooni auditi ja korrastamise, mis sisaldab:

 • dokumentatsiooni vastavuse hindamist seadusandlusega;
 • vajalike dokumentide uuendamist, täiendamist ja uute väljatöötamist.

Ettevõtte asutamine

Ettevõtte loomine vajab lisaks heale ideele ka põhjalikku eeltööd, mis tähendab planeerimist, analüüsi ja korrektset dokumentide vormistamist. Seda kõike saame alustavale ettevõtjale pakkuda.

Korraldame kiirelt ja korrektselt vastavalt tulevase ettevõtja vajadustele äriühingu või mittetulundusühingu asutamise ja registreerimise Äriregistris. Aitame selguse saada juriidilistes aspektides nagu ärinimi, tegevusala ja ettevõtlusvorm. Oleme nõustajaks osakapitali suuruse ja osakute väärtuse määramisel ning aitame otsustada, kas ettevõtte asutatakse sissemaksega või ilma. Koostame asutamislepingu, põhikirja ja raamatupidamise sise-eeskirja. Ettevõtetele, kes jäävad kasutama meie raamatupidamise või personalijuhtimise teenust, on see protsess tasuta.

Ettevõtte asutamine sisaldab:

 • ettevõtte asutamise alane konsultatsioon;
 • juriidiliste andmete kinnitamine;
 • asutamislepingu ja põhikirja koostamine;
 • raamatupidamise korraldamine;
 • majandustarkvara juurutamine;
 • ettevõtte registreerimine äriregistreisse ja riigilõivu tasumine;
 • vajadusel käibemaksukohuslasena registreerimine. 

Aeg on inimese suurim väärtus, meie aitame seda oma teadmiste ja oskustega kokku hoida.

Firmade likvideerimine

Millel on algus, sellel on ka lõpp. Kui ettevõte on oma eesmärgi täitnud ning tegevus lõppenud/lõppemas, tuleks korraldada ka korrektne Äriregistrist kustutamine. Kuna tegevus on aeganõudev  ja tuleb täita mitmeid formaalsusi, siis oleme selles protsessis valmis olema ettevõtjale abiks ning toeks. Korraldame likvideerimisteenuse raames kõik vajalikud toimingud.

Firma likvideerimine sisaldab:

 • likvideerimisalast konsultatsiooni;
 • lõpetamisotsuse koostamist;
 • likvideerija kandmist Äriregistrisse;
 • vajalike teadete avaldamist;
 • varajaotusplaani;
 • kustutamisavalduse koostamist.

Konsultatsioonid

Pakume ettevõtte juhtimis- ja finantsalaseid konsultatsioone.

 • Kaardistame ettevõtte äriprotsesse protseduuranalüüsi meetodil, mis annab tervikpildi ettevõtte toimimisest ning võimaldab olemasolevat optimeerida ning parendada.
 • Aitame organiseerida tööjaotust ning juurutada aruandlust, mis annab juhtimisalast infot omanikule/juhatusele otsuste tegemiseks.
 • Hindame ettevõtte protsessidest tulenevat tööjõuvajadust ning kaardistame töötajate tegevused
 • Oleme abiks SAF 7. põhineva majandustarkvara juurutamisel
 • Aitame ettevõtjat finantsjuhtimisalaste otsuste tegemisel

Koos mõeldes tekib sünergia ning kaasates meid oma otsustesse, sünnib parem tulemus.

Võtke meiega ühendust ning leiame lahenduse!